فروش پشم سنگ پتویی

تفاوت عایق الاستومری و پشم سنگ

تمایز کلیدی بین عایق الاستومری و الیاف معدنی مانند پشم سنگ در  ترکیب بنیادی آن ها می باشد. ساختار عایق الاستومری K-flex سلول بسته شده از سلول های فردی پر از گاز تشکیل شده است. همچنین عایق الاستومری K-flex به دلیل اینکه نسبت به پشم سنگ بسیار انعطاف پذیر می باشد بر همین اساس سهولت […]