نمودار بازیابی شهرها پس از پایان بیماری

چه زمانی شیوع ویروس کرونا پایان می یابد؟